عاشق سکس

 

سلام من سیمین هستم 16 ساله از تهران. من همیشه عاشق سکس بودم و خود ارضایی میکردم به یکی از دوستام میگفتم که من سکس دلم میخواد یه روز به یه مهمونی دوستم رفته بودم مهمونی قاطی بود و دوستم منو راهنمایی کرد که برم تو سالن اونجا یه پسر فوق العاده زیبایی رو دیدم اول خواستم خودمو بی تفاوت نشون بدم اما وقتی بهم نگاه میکرد بهش لبخند زدم و لبامو به حالت بووس دراوردم اونم لبخند زد پاشدم رفتم تو اتاق که دوستم اومد پیشمو گفت میدونستم سکس میخوای منم یه نفرو برات جور کردم بعد دوستم ازم لب گرفتو رفت بیرون بعد با همون پسره اومد تو و در رو هم قفل کرد هر دوشون باهم افتادن به جونم
اون پسره (رامین)ازم لب میگرفت دوستمم (شیدا) سینه هامو میمالید.منم بعد از اینکه با رامین لب بازی کردم لباساشو دراوردم و بعد هم سینه های دوستمو میمالیدمو لختشون کردم رو تخت بودیم همینطورکه سینه های دوستمو مک میزدم رامین هم شلوارو شرتمو در اورد و با کونم بازی میکرد .من کس دوستمو میخوردم رامینم با کونم داشت ور میرفت وااای نمیدونین چه لذتی داشت.دوستم ارضا شد و از رامینو من لب گرفت و یه گوشه دراز کشید تا رامین منو ارضا کنه رامینم کسمو میخورد منم اه اه میکردمو ارضا شدم کیر رامین که حسابی راست شده بود یه دفعه رفت تو کونم هینقدر کرد تا آبش اومد وااای داشتم
میسوختم بعد کس دوستمو گاییدو دوباره ابش اومد خلاصه خیلی سه تایی حال کردیم بوووس\

2 Replies to “عاشق سکس”